...

Ochrana osobných údajov

  • Predávajúci sa zaväzuje rešpektovať súkromie kupujúceho. Aby predávajúci mohol ponúkať služby kupujúcemu, potrebuje poznať niektoré osobné údaje kupujúceho. Tieto osobné údaje predávajúci spracováva ako prevádzkovateľ v zmysle Nariadenia EPaR a chráni ich pred zneužitím. Kontaktné údaje predávajúceho ako prevádzkovateľa sú uvedené v článku 1.2. týchto VOP. Ak je kupujúcim fyzická osoba (spotrebiteľ), je potrebné pre jeho identifikáciu a dodanie tovaru, aby oznámil predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska, adresu dodania (ak nie je totožná s adresou bydliska), telefónne číslo, resp. číslo mobilné číslo a mailovú adresu.Ak je kupujúcim právnická osoba, je potrebné pre jeho účtovnú identifikáciu, aby predávajúcemu oznámil svoje obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH (ak je platcom DPH), adresu dodania (ak nie je totožná s adresou sídla), telefónne číslo, mailovú adresu.
  • Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je nevyhnutnosť použitia osobných údajov na plnenie podľa kúpnej zmluvy, ktorej súčasťou sú tieto VOP. Kupujúci je pred odoslaním objednávky vyzvaný na výslovné potvrdenie, že dáva súhlas v zmysle zákona o ochrane osobných údajov a Nariadenia EPaR, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje poskytnuté cez internetový portál, mailom alebo telefonicky a ktoré sú potrebné pre riadne vybavenie objednávky, reklamácie, alebo ostatných právnych úkonov týkajúcich sa zmluvného vzťahu. Predávajúci sa zaväzuje, že tieto údaje kupujúceho neposkytne tretej osobe, s výnimkou partnerov zabezpečujúcich sprostredkovanie vzájomného obchodu voči spoločnosti, partnerov zabezpečujúcich platobný styk, vedenie účtovníctva, poskytovanie právnych služieb a prepravcu, ktorému sa poskytnú údaje potrebné k doručeniu tovaru kupujúcemu. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu nevyhnutnú pre dosiahnutie účelu – plnenia podľa kúpnej zmluvy, prípadných reklamácií v záručnej dobe a nevyhnutnej, zákonom stanovenej archivácie. Prevádzkovateľ po slnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Kupujúci je povinný uviesť správne, úplné a pravdivé údaje.
  • Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 30 dní od doručenia odvolania súhlasu kupujúceho predávajúcemu.

Táto webová stránka používa súbory cookies.

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.